مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

فعالیت صنعت سوم ماهیانه

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل خدمات خریداری شده توسط مشاغل است.

Tertiary Industry Activity m/m

JPY

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 40 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 14, 2024
کم
2.2%
0.1%
-2.4%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است به صورتی که کسب و کارها به سرعت تحت تأثیر شرایط بازار قرار می گیرند و تغییرات در مخارج آنها می تواند یک سیگنال اولیه از فعالیت های اقتصادی آینده مانند استخدام، درآمد و سرمایه گذاری باشد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!