شاخص قیمت تولید کننده خدمات سالیانه

این زویداد بیانگر تغییر در قیمت خدمات خریداری شده توسط شرکت ها است.

SPPI y/y

JPY

CSPI

CSPI (Corporate Services Price Index), SPPI (Services Producer Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 25 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Aug 26, 2024
کم
2.5%
2.6%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده یک شاخص اصلی تورم مصرف کننده است. وقتی شرکت ها برای خدمات بیشتر پرداخت می کنند، هزینه های بالاتر معمولاً به مصرف کننده منتقل می شود، بنابراین میتواند برای معامله گران مفید باشد.
بیشتر بدانید!