مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تغییر بیکاری در اسپانیا

این رویداد بیانگر تغییر در تعداد افراد بیکار طی ماه گذشته است.

Spanish Unemployment Change

EUR

Jobless Claims, Registered Unemployment, Total Jobseekers

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 3 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jul 3, 2024
کم
-60.5K
-55.4K
-58.7K
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی کمتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این شاخص به عنوان یک شاخص عقب مانده* در نظر گرفته می شود، اما تعداد افراد بیکار سیگنال مهمی از سلامت کلی اقتصاد است زیرا هزینه مصرف کننده با شرایط بازار کار ارتباط زیادی دارد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.   *شاخص های عقب مانده زمان زیادی برای تغییر نیاز دارند.
بیشتر بدانید!
این داده یکی از معدود اعداد غیر فصلی است که در تقویم گزارش شده است.