صحبت های لئو، رئیس RBA

این جلسه به دلیل ارائه سخنرانی با عنوان “برخی سخنان پایانی” در بنیاد آنیکا، در سیدنی، صورت می گیرد.
Australian Import Prices q/q

RBA Gov Lowe Speaks

AUD

RBA (Reserve Bank of Australia)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
دوره انتشاری گزارش نشده است.
زیاد
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که آقای لئو به عنوان رئیس بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، بیش از هر شخص دیگری بر ارزش پول کشور تأثیر دارد. معامله گران تعهدات عمومی او را به دقت بررسی می کنند، زیرا اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
آقای لئو از اکتبر 2016 تا سپتامر 2023 رئیس RBA خواهد بود. باید به خاطر داشت که در طول سخنرانی او بازار دچار نوسانات زیادی میشود. زیرا معامله گران در میان صحبت های وی به دنبال سرنخی جهت رمزگشایی میزان نرخ بهره هستند.