مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

ذخایر گاز طبیعی

این رویداد بیانگر تغییر در تعداد فوت مکعب گاز طبیعی نگهداری شده در انبارهای زیرزمینی طی هفته گذشته است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Natural Gas Storage

USD

Nat Gas Stocks, Nat Gas Inventories, Working Gas

EIA (The Energy Information Administration)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت هفتگی ( 5 روز بعد از اتمام هر هفته) منتشر می شود.
Jun 6, 2024
کم
78B
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی کمتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
موجودی ها برای حفظ ثبات قیمت در طول کمبود عرضه و دوره های افزایش تقاضا استفاده می شود