مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

میانگین درآمد ساعتی ماهیانه

این رویداد تغییر در هزینه ای که مشاغل برای نیروی کار پرداخت می کنند را بدون احتساب بخش کشاورزی، اندازه گیری می کند.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Average Hourly Earnings m/m

USD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه منتشر میشود.
Jun 7, 2024
زیاد
0.3%
0.3%
0.2%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
اگر میزان این داده بالاتر برود یعنی مشاغل پول بیشتری برای نیروی کار پرداخت کرده اند (عکس آن نیز صادق است) و این پول بیشتر معمولا به مصرف کننده منتقل میشود از طرفی از آنجایی که این داده یکی از اصلی ترین شاخص های تورمی در بخش مصرف کننده است؛ بنابراین میتوان برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
میتوان گفت این داده، اولین داده مربوط به تورم در بخش نیروی کار است.