شاخص قیمت نهایی تولید ناخالص داخلی ژاپن

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت تمام کالاها و خدمات شامل تولید ناخالص داخلی است.

Japan Final GDP Price Index y/y

JPY

GDP Deflator

GDP (Gross Domestic Product)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 70 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Sep 9, 2024
کم
3.6%
3.6%
3.4%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!