مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

برداشت حقوق صاحبان سهام مسکن فصلی

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل وام های مسکن جدید که برای خرید یا بهبود خانه استفاده نمی شود است.

Housing Equity Withdrawal q/q

GBP

Equity Withdrawal, Housing Equity Injection

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 90 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Jul 4, 2024
کم
-21.4B
-22.3B
-25.1B
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!