نسخه اولیه تولید ناخالص داخلی فرانسه

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش همه کالاها و خدمات تولید شده توسط اقتصاد است. نرخ تورم در این داده محاسبه شده.

French Prelim GDP q/q

EUR

GDP Second Estimate

GDP (Gross Domestic Product)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 60 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Aug 30, 2024
کم
0.2%
0.2%
0.2%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده گسترده ترین معیار فعالیت اقتصادی و معیار اولیه سلامت اقتصاد است بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
3 نسخه از تولید ناخالص داخلی با فاصله 30 روز از هم منتشر می شوند؛ نسخه های فلش، اولیه و نهایی. نسخه فلش اولین نسخه است و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد. معمولا نسخه نهایی به دلیل اهمیت کم، گزارش نمی شود.