مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تغییر اشتغال اولیه اروپا

این رویداد بیان‌گر تغییر در تعداد افراد شاغل در اروپا است.

European Flash Employment Change q/q

EUR

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 45 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
May 15, 2024
کم
0.2%
0.3%
0.3%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
2 نسخه از این گزارش با فاصله 20 روز منتشر می‌شود Flash و Final.