تراز بودجه دولت فرانسه

این رویداد بیانگر تفاوت در ارزش بین درآمد و مخارج دولت مرکزی برای سال جاری تا به امروز است.

French Gov Budget Balance

EUR

General Budget Outcome

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 30 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Aug 1, 2024
کم
-91.6B
-113.5B
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی کمتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
عدد مثبت نشان دهنده مازاد بودجه و عدد منفی نشان دهنده کسری بودجه است. با توجه به فرمت سال به روز، داده های منتشر شده در فوریه کل بودجه سال قبل را پوشش می دهد، در حالی که نسخه ماه مارچ فقط ماه اول سال جاری را پوشش می دهد.