مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تغییر اشتغال غیرکشاورزی

این رویداد بیانگر تغییر تخمینی تعداد افراد شاغل طی ماه قبل بدون احتساب صنعت کشاورزی است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Non-Farm Employment Change

USD

Non-Farm Payrolls, NFP, Employment Change

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (معمولا در اولین جمعه بعد از پایان ماه ) منتشر می شود.
Jun 7, 2024
زیاد
303K
238K
175K
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت ایجاد شغل یکی از شاخص های مهم هزینه های مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص می دهد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این شاخص یکی از داده های حیاتی اقتصادی است که اندکی پس از پایان ماه منتشر میشود. ترکیب اهمیت آن و انتشار زودهنگام تأثیرات شدیدی بر بازار ایجاد می کند.