مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تبلیغات شغلی گروه بانکی استرالیا و نیوزلند

این رویداد بیانگر تغییر در تعداد مشاغل آگهی شده در روزنامه ها و وب سایت های مهم پایتخت که پوشش می دهند، است.
Australian Import Prices q/q

ANZ Job Advertisements m/m

AUD

ANZ (Australia & New Zealand Banking Group Limited)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (معمولا در اولین دوشنبه بعد از پایان ) منتشر می شود.
Jul 1, 2024
کم
2.8%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
جالب است بدانید اگر این داده‌ قبل از انتشار داده‌های اشتغال دولت منتشر شود، تأثیر بیشتری دارد تا پس از آن.