مرجع فارسی فارکس    ForexInsight

شاخص سالانه ملی قیمت مصرف کننده (Core) ژاپن