مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص سالانه ملی قیمت مصرف کننده (Core) ژاپن