مرجع فارسی فارکس    ForexInsight

شاخص قیمت مصرف کننده

هفته پیش رو - حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در کانون توجه قرار می گیرد، بانک‌های مرکزی استرالیا و کانادا در مورد سیاست پولی تصمیم می گیرند.
تحلیل
صادق محمدی

تفسیر هفتگی بازارهای مالی

  ایالات متحده: تأخیرهای طولانی و متغیر در دسترسی به اعتبار آشکار است.   بن فرانکلین به طور مشهوری گفت: “اگر می خواهید ارزش پول

ادامه مطلب