مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص ماهیانه قیمت خانه Rightmove

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت درخواستی خانه برای فروش است.

Rightmove HPI m/m

GBP

HPI (House Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 3 هفته بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Apr 22, 2024
کم
0.9%
1.5%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت که این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت صنعت مسکن است زیرا افزایش قیمت مسکن سرمایه گذاران را جذب می کند و فعالیت صنعت را تحریک می کند. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این داده اولین گزارش بریتانیا در مورد تورم مسکن است، اما تأثیر نسبتاً ملایمی دارد زیرا قیمت های درخواستی و قیمت های فروش همیشه همبستگی ندارند.