مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص قیمت مسکن جدید

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت فروش خانه های نوساز است.

NHPI m/m

CAD

NHPI (New Housing Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 20 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jul 23, 2024
کم
0.2%
0.2%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
از آنجایی که این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت صنعت مسکن است زیرا افزایش قیمت مسکن سرمایه گذاران را جذب می کند و فعالیت صنعت را تحریک می کند؛ میتواند برای معامله گران مهم باشد.