شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی اولیه

این رویداد بیان‌گر تغییر در قیمت تمام کالاها و خدمات شامل تولید ناخالص داخلی است.

Japan Prelim GDP Price Index y/y

JPY

Gross Domestic Product

GDP (Gross Domestic Product)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 45 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Aug 15, 2024
کم
3.9%
3.3%
3.6%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این مقیاس وسیع‌ترین معیار تورم است که تمام فعالیت‌های موجود در تولید ناخالص داخلی را در بر می‌گیرد و ابزار اولیه‌ای است که بانک مرکزی برای ارزیابی تورم از آن استفاده می‌کند برای معامله‌گران مهم است.
بیشتر بدانید!