مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص قیمت محصولات صنعتی ماهیانه

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاهای فروخته شده توسط تولید کنندگان است.

IPPI m/m

CAD

Factory Gate Prices, Producer Prices

IPPI (Industrial Product Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 19 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Apr 22, 2024
کم
-0.1%
0.0%
0.7%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
این داده فقط شامل کالاهای تولید داخل می شود.