شاخص اولیه قیمت مصرف کننده فرانسه

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان است.

French Prelim CPI m/m

EUR

CPI (Consumer Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (آخرین روز هر ماه) منتشر می شود.
Jul 30, 2024
کم
0.0%
0.1%
0.1%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این داده اهمیت زیادی برای معامله گران ندارد.
بیشتر بدانید!
2 نسخه از این گزارش با فاصله حدود دو هفته منتشر می شود؛ اولیه و نهایی. نسخه اولیه، که منبع برای اولین بار در ژانویه 2016 گزارش کرد، اولین نسخه است و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد.