مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص نهایی قیمت مصرف کننده فرانسه ماهیانه

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان است.

French Final CPI m/m

EUR

CPI (Consumer Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 13 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 13, 2024
کم
0.2%
0.2%
0.2%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
2 نسخه از این گزارش با فاصله حدود 15 روز از هم منتشر میشوند؛ نسخه های اولیه و نهایی. نسخه اولیه که بسیار زود منتشر میشود و تاثیر قابل نوجهی نیز به همراه دارد.