شاخص قیمت مواد غذایی ماهیانه

این رویداد بیانگر تغییر قیمت مواد غذایی و خدمات غذایی خریداری شده توسط خانوارها است.

FPI m/m

NZD

FPI (Food Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 13 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Aug 14, 2024
کم
-0.2%
1.0%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت که اگرچه مواد غذایی یکی از بی ثبات ترین اجزای قیمت مصرف کننده است، این شاخص توجه زیادی را به خود جلب می کند زیرا داده های تورم عمده نیوزلند به صورت سه ماهه منتشر می شود. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!