مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

موجودی نهایی عمده فروشی

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل کالاهای نگهداری شده در موجودی توسط عمده فروشان است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Final Wholesale Inventories m/m

USD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 40 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 7, 2024
کم
-0.4%
-0.4%
-0.4%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی کمتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده این سیگنالی از مخارج تجاری آینده است زیرا شرکت‌ها پس از اتمام موجودی‌ها احتمال بیشتری برای خرید کالا دارند بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
2 نسخه از این شاخص با فاصله یک هفته از هم منتشر می شوند؛ نسخه های اولیه و نهایی. نسخه اولیه، اولین نسخه است و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد.