مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

نرخ بیکاری چین

این رویداد بیانگر درصدی از کل نیروی کار شهری که در ماه گذشته بیکار بوده و فعالانه به دنبال کار هستن، است.

China Unemployment Rate

CNY

Jobless Rate

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 15 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود. به استثنای ماه فوریه
Jun 14, 2024
کم
5.2%
5.2%
5.0%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی کمتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این شاخص به عنوان یک شاخص عقب مانده* در نظر گرفته می شود، اما تعداد افراد بیکار سیگنال مهمی از سلامت کلی اقتصاد است زیرا هزینه مصرف کننده با شرایط بازار کار ارتباط زیادی دارد. همچنین بیکاری نیز یکی از ملاحظات اصلی برای کسانی است که سیاست پولی کشور را هدایت می کنند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.     *شاخص های عقب مانده زمان زیادی برای تغییر نیاز دارند.
بیشتر بدانید!