مرجع فارسی فارکس    ForexInsight

JOLTS Job Openings

مطالبات بیکاری آمریکا 198 هزار نفر منتشر شد. این آمار در حالی منتشر شد که میزان دوره قبل 210K و پیش‌بینی بازار روی عدد 210 هزار نفر بود.
اخبار اقتصادی
صادق محمدی

انتشار فرصت های شغلی JOLTS

سه‌شنبه 03 اکتبر 2023:   فرصت های شغلی JOLTS ایالات متحده 9.61M منتشر شد. این آمار از میزان دوره قبل (8.83) و انتظارات بازار (8.81)

ادامه مطلب