مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

گروه 20 چیست؟

گروه 20، گروهی متشکل از وزرای دارایی و رُئسای بانک های مرکزی از 19 اقتصاد بزرگ جهان ، همراه با اتحادیه اروپا است.
مقاله ها
صادق محمدی

گروه 20 چیست؟

گروه 20، گروهی متشکل از وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی از 19 اقتصاد بزرگ جهان است. که متشکل از بسیاری از کشورهای در

ادامه مطلب