مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

فرصت های شغلی JOLTS آمریکا به 8.059 میلیون کاهش یافت