شاخص بازار مسکن NAHB چیست؟

شاخص بازار مسکن NAHB/Wells Fargo (HMI) یک نظرسنجی ماهانه از احساسات اعضای انجمن ملی سازندگان خانه (NAHB) است.
مقاله ها
صادق محمدی

شاخص بازار مسکن NAHB چیست؟

  شاخص بازار مسکن NAHB/Wells Fargo (HMI) چیست؟ شاخص بازار مسکن NAHB/Wells Fargo (HMI) یک نظرسنجی ماهانه از احساسات اعضای انجمن ملی سازندگان خانه (NAHB)

ادامه مطلب