مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تغییر شغل فصلی نیوزلند

این رویداد بیانگر تغییر در تعداد افراد شاغل است.

New Zealand Employment Change q/q

NZD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 35 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Aug 7, 2024
زیاد
0.4%
0.3%
-0.2%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
ایجاد شغل یکی از شاخص های مهم هزینه های مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص می دهد بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
اگرچه این داده‌ها بسیار دیر منتشر می‌شوند، اما این اولین نشانه از وضعیت اشتغال است و تأثیرات سنگینی بر بازار ایجاد می‌کند.