مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی ایالات متحده تا 1.3٪